KUNDENYHEDSBREV JUNI 2020: KOM STÆRKERE UD AF KRISEN MED PI

Kære Humanostics-kunde,

COVID-19-pandemien har påvirket mange virksomheder negativt, og mange har været nødt til at foretage gennemgibende ændringer af både organisation og stragetisk fokus. I krisetider er det vigtigere end nogensinde at tage hånd om dine medarbejdere, og PI er et fremragende værktøj, som ledere og HR-medarbejdere kan bruge til at arbejde med motivation, samarbejde, kommunikation og teamsammensætning. Og hvis din virksomheds forretning går lidt langsommere end sædvanligt, så er der måske netop tid til at arbejde mere fokuseret med PI-værktøjerne? I dette nyhedsbrev præsenterer vi nogle ressourcer, som kan hjælpe jer med at komme stærkere igennem krisen, sammen med information om nye og nuværende værktøjer, så du kan få endnu mere ud af jeres PI-licens. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til noget af det.

Gratis ressourcer til krisetider

PI er et uundværligt værktøj, uanset om du skal “beskytte og reagere” i krisetider eller “ansætte og inspirere” i fremgangstider. Vi har samlet en række gratis ressourcer, som har til formål at hjælpe jer med at klare skærene med hjælpe fra PI-løsningerne, inkl. optagelser af den serie af gratis webinarer, som Humanostics afholdt for nyligt. Se den nye side HER.

The PI Resilience Series – nye virtuelle workshops

Har din virksomhed været nødt til at ændre det strategiske fokus pga. COVID-19-pandemien? Vi tilbyder nu PI Resilience Series – to nye, virtuelle workshops udviklet af The Predictive Index og faciliteret af Humanostics. De to workshops kan hjælpe jeres ledelsesteam med at fokusere på operationelle justeringer og team-samhørighed i disse uforudsigelige tider. TEAM BUILDING THROUGH CHANGE-workshoppen er ideel for mellemledere og deres vigtigste teams, der ønsker at tilpasse sig komplekse og pludselige ændringer ved hjælp af objektive metoder til at justere team-dynamikker og frigøre samarbejde. LEADING IN CRISIS-workshoppen er ideel for virksomhedsledere og linjeledere, der ønsker at genskabe stabilitet og adressere forretningsbeslutninger hurtigt og sikkert. Se en kort video om de to workshop HER og kontakt os for at høre mere.

Har du styr på GDPR?

Er I usikre på, om I håndterer PI-data i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen/Persondataloven? Her er et par tips til jer: I skal sikre jer, at jeres brugere kun har adgang til det data, de har behov for at kunne tilgå, ved at lave et passende mappehierarki og kun give adgang til de nødvendige mapper. Gem ikke data i jeres hovedmappe, da alle brugere har adgang til den. Tjek at alle brugere er tildelt en standardmappe. Husk at deaktivere brugere, når de forlader virksomheden. Og måske vigtigst af alt, sørg for, at I anonymiserer kandidatdata, når I ikke længere har brug for det – det betyder, at det ikke kun slettes (arkiveres) fra jeres konto men også fra alle bagvedliggende PI-systemer. I PI-systemet kan du oprette enanonymiseringsproces, der automatisk anonymiserer alle jeres kandidatdata efter et bestemt antal dage (som I selv bestemmer). På denne måde behøver I ikke at rydde op i gamle data manuelt. Læs mere om, hvordan I håndtere PI-data i overensstemmelse med GDPR-reglerne i DENNE GUIDE.

Den kognitive test – PI Cognitive Assessment

Vil du gerne vide mere om, hvordan man bruger den kognitive test, PI Cognitive Assessment – hvordan og hvornår den kan anvendes, eller hvordan man fortolker resultaterne og giver kandidaten en tilbagemelding? Eller måske har du et basalt kendskab men kunne bruge nogle tips eller yderligere information? Vi har samlet en masse brugbar information om CA i DENNE GUIDE. Vidste du f.eks., at man kan downloade CA-rapporten i to forskellige versioner? Den ene er tiltænkt udlevering til kandidaten, den anden er til intern brug og indeholder sensitiv information som f.eks. den foretrukne kognitive score, råscorer og subscorer. Hvis du ønsker at vide mere om videnskaben bag PI CA, kan du se DENNE VIDEO fra PI’s Science Team.

Åben invitation – inviter via link

Vidste du, at du kan oprette et unikt link i PI Software, som alle med linket kan bruge til at registrere sig med navn og e-mail og tage PI-profilen? Med funktionen “inviter via link” behøver du ikke bruge tid på at sende individuelle invitationer én ad gangen, når du skal sende til mange personer. Du finder “Inviter via link” i Assessment Center eller under knappen “Udsend”, og der er for nyligt sket forbedringer til funktionen: Du kan tilpasser linkets navn, så det f.eks. indeholder jobbets eller virksomhedens navn, du kan vælge, hvilket link dine kandidater bliver sendt videre til, når de afslutter BA’en, og der er kommet flere muligheder for at sende notifikationer til forskellige interessenter, når nogen tager PI-profilen via linket. Prøv funktionen i PI-systemet i dag, eller se hvordan man gør trin-for-trin i denne video tutorial.

E-faktoren

Faktorerne A, B, C og D er som bekendt de fire primære faktorer i PI Behavioral Assessment, men der findes også en sekundær faktor, nemlig E-faktoren, som kan ses i Syntese-grafen. E-faktoren måler, i hvor høj grad en person foretrækker objektivitet, når vedkommende skal behandle information og tage beslutninger. Hvis en person har en lav E-faktor, anses de for at være subjektive, hvilket indikerer, at beslutninger træffres ud fra følelser, intuition eller instinkt. Hvis en person har en høj E-faktor, anses de for at være objektive, hvilket indikerer, at beslutninger træffes ud fra tilgængelig data og fakta. Som med de fire primære faktorer er der ikke noget rigtigt og forkert ift. E-faktoren, da det afhænger af, hvad der er behov for i stillingen. Du kan læse mere om E-faktoren på Catalyst HER.

PI-problemløsning

Hvis du oplever tekniske problemer i dit arbejde med PI, kan du finde hjælp i den nye Troubleshooting Guide på Catalyst, hvor du kan finde løsninger på de mest almindelige problemer, vores kunder oplever. Humanostics står selvfølgelig altid til rådighed til at hjælpe jer, hvis I oplever problemer, så tøv ikke med at kontakt os, hvis du har brug for hjælp.

The PI Resilience Series – New Virtual Workshops

Has your organisation been forced to change your strategic focus because of the COVID-19 pandemic? Introducing the PI Resilience Series – a set of two new virtual workshops designed by The Predictive Index and facilitated by Humanostics, designed to help you focus on the operational realignment and team cohesion to support your leadership through these unpredictable times. THE TEAM BUILDING THROUGH CHANGE workshop is ideal for leaders and their critical teams looking to adapt to complex and sudden changes by using objective methods to adjust team dynamics, relaunch teams, and unlock collaboration. The LEADING IN CRISIS workshop is ideal for executives and senior business leaders looking to build their way back to stability and confidently address critical business decisions fast. Watch a short video about the workshops HERE and contact us to learn more.

Are You on Top of GDPR Compliance?

Not sure if you are handling PI data in compliance with GDPR legislation? Here are a few tips for you: Ensure your users only have access to the data they need by setting up an appropriate folder hierarchy and only grant your users access to the folders they need. Do not store data in the main folder as all users have access to that. Check that each user has a default folder assigned. Remember to deactivate users when they leave the company. Perhaps most importantly, ensure candidate data that you no longer need is anonymised – this means that they are not only deleted (archived) from your account but also from all PI’s back-end systems. In PI Software you can set up an anonymisation process that automatically anonymises all your candidate data after a certain number of days (which you decide on) – that way you do not have to do manual data clean-up of old data. Read more about handling PI data in compliance with GDPR in THIS GUIDE.

The PI Cognitive Assessment

Are you unsure how to apply the PI Cognitive Assessment – how and when to apply it, interpret the results and give feedback to the assessment taker? Or maybe you know the basics but would like some useful tips or additional information? We have gathered a bunch of useful information in THIS GUIDE. Did you know for instance, that you can download the Cognitive Report in two different formats? One is suitable for handing out to the assessment taker, the other is intended for internal use and has more sensitive information such as the cognitive job target, raw scores and sub scores. For more about the science behind the PI CA, watch THIS VIDEO from the PI Science Team.

Open Invitations – Invite By Link

Did you know that you can create a unique URL in PI Software that allows anyone with that link to self-register with their name and e-mail and take the PI Behavioral Assessment? This means you do not have to spend time sending individual invitations one by one when you want to assess a group of people in one go. The feature is available in the Assessment Center and has recently been enhanced with additional functionalities: You can customize the URL to reflect the job or company name, you can choose a web site that assessment takers are redirected to when they have completed the BA, and you now have more options of sending automatic notification emails to various stakeholders. Try the Invite By Link feature in PI Software today or watch this video tutorial to see how it is done step-by-step.

The E Factor

While the Four Factors A, B, C and D are the primary factors of the PI Behavioral Assessment, we also have the secondary E factor which can be seen in the Synthesis pattern. Factor E measures the degree to which an individual prefers objectivity when processing information and making decisions. If someone has a low Factor E they are considered subjective, indicating that their decisions are driven by emotions, intuition or instinct. If someone has a high Factor E they are considered objective, indicating that decisions are made based on the data and facts available. Just as with the four primary factors, there is no right or wrong when it comes to the E Factor as it depends on what is required in their role. You can read more about Factor E on Catalyst HERE.

Troubleshooting PI Issues

If you experience any problems while working with PI, you can refer to the PI Troubleshooting Guide on Catalyst which will help you find a solution to the most common issues experienced by clients. Humanostics is of course always here to help you as well, so please do not hesitate to reach out to us if you need help with anything.

TRIN-FOR-TRIN-VIDEOER TIL PI-SYSTEMET

Ønsker du at lære, hvordan man gør specifikke ting i PI-systemet? På DETTE LINK finder du en lang række korte trin-for-trin-videoer, som viser dig hvordan du gør forskellige ting i PI-systemet – alt fra hvordan man sender invitationer, over hvordan man laver teamrapporter, til hvordan man opretter nye bruger i administrationsmodulet.

DE 17 REFERENCE-PROFILER

De 17 Referenceprofiler giver dig et overordnet indblik i en person, uden at du behøver kende deres specifikke niveau af dominans, udadvendthed, tålmodighed og formalitet. Mens man altid bør se grundigt på det unikke profilmønster, når der skal tages beslutninger, så kan de 17 Referenceprofiler bruges som en genvej til at forstå adfærd og behov, og hvad der motiverer mennesker.

Du kan nu downloade guiden til de 17 Referenceprofiler på 19 forskellige sprog på CATALYST, inkl. dansk.

Hvis du vil vide mere om Referenceprofilerne, kan du se DENNE VIDEO.

KOM STÆRKERE UD AF KRISEN MED PI

SE TIDLIGERE NYHEDSBREVE HER

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.