Talent Optimization

OPTYMALIZACJA TALENTÓW

DOSTOSOWANIE STRATEGII BIZNESOWEJ DO STRATEGII PERSONALNEJ W CELU UZYSKANIA OPTYMALNYCH WYNIKÓW BIZNESOWYCH

Talent Optimization

Każdy z nas miał okazję doświadczyć ogromnej przyjemności, jaka wiąże się z byciem częścią niesamowitego zespołu, choćby tylko na krótką chwilę. Zaufanie, współpraca i to niepowstrzymane uczucie – to magia. Jak zatem zaprojektować zwycięski zespół? Czy chodzi bardziej o samorodny talent czy chemię? Jak skalować ten projekt w całej organizacji, aby rosła produktywność, a kultura firmy kwitła?

Humanostics jest firmą konsultingową zajmującą się optymalizacją talentów. Od 10 lat pomagamy firmom sprawdzać, czy ich przywództwo, zespoły i kultura są dobrze dopasowane i dostosowane do ich strategii biznesowej.

Następnie wykorzystujemy najlepsze narzędzia optymalizacji talentów, aby pomóc tym organizacjom zatrudniać odpowiednich ludzi, zarządzać nimi i inspirować ich do osiągania maksymalnych wyników biznesowych tak szybko, jak to możliwe. Humanostics jest Certyfikowanym Partnerem The Predictive Index, wiodącej światowej platformy optymalizacji talentów.

OBEJRZYJ KRÓTKI FILM NA TEMAT OPTYMALIZACJI TALENTÓW

Optymalizacja talentów to dziedzina złożona z czterech części, która szczegółowo określa, co jest potrzebne do dostosowania strategii biznesowej do strategii w zakresie talentów w celu osiągnięcia optymalnych wyników biznesowych.

The Predictive Index Talent Optimization text logo

Aby doprowadzić do optymalizacji talentów, musisz opanować te cztery zdolności:

 1. Diagnoza: Prowadź pomiary danych dotyczących pracowników, analizuj te dane i zalecaj środki zaradcze odpowiednio do potrzeb.
 2. Projektowanie: Opracuj i rozwijaj strategię personalną firmy.
 3. Zatrudnianie: Korzystaj ze spostrzeżeń wynikających z danych dotyczących ludzi, by zatrudniania najbardziej utalentowanych pracowników i budować skuteczne zespoły.
 4. Inspirowanie: Korzystaj z zebranych danych, by prowadzić ważne, adresowane do pracowników, działania.
Predictive Index Diagnose icon

1. DIAGNOZA

Zmierz puls swojej organizacji, zbierając i wykonując pomiary na podstawie najistotniejszych danych dotyczących ludzi, analizując te dane w kontekście swojej działalności i zalecając rozwiązania.

Zdolność diagnozy składa się z trzech działań:

 • Mierzenie tego, co ma znaczenie. Większość firm śledzi i mierzy kluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży, zadowolenia klientów i tym podobne. W tym przypadku podobne podejście jest przyjmowane przy pomiarze istotnych danych dotyczących ludzi, takich jak style zachowań, kultura, zaangażowanie pracownika i uzyskiwane wyniki.
 • Analiza zebranych informacji. Dysponując danymi dotyczącymi ludzi, można przeanalizować je w danym kontekście biznesowym. Dostarczy to spostrzeżeń odnośnie kwestii, które mogą się nie wydawać od razu oczywiste, a to umożliwi podjęcie szybkich i skutecznych działań.
 • Zalecenie usprawnień. Na tym etapie tworzony jest plan działań zmierzających do wyeliminowania problemów napotkanych podczas analizy danych dotyczących ludzi. Celem jest wprowadzenie istotnych zmian, które pomogą organizacji osiągnąć zakładane wyniki biznesowe.
The Predictive Index Design icon

2. PROJEKTOWANIE

Stwórz strategię personalną, która jest zgodna z Twoją strategią biznesową. Pamiętaj, że strategia personalna będzie stale ewoluować wraz z potrzebami Twojej
organizacji.

Na zdolność projektowania składają się cztery działania:

 • Wybór struktury organizacji.Struktura organizacyjna firmy powinna być celowa, strategiczna i zgodna z wynikami biznesowymi, jakie chcesz osiągnąć.
 • Ocena zdolności przywódczych zespołu.Na tym etapie dokonywana jest ocena zdolności przywódczych wymaganych do realizacji strategii biznesowej i identyfikowane są ewentualne luki w ramach istniejącego zespołu ścisłego kierownictwa.
 • Zrozumienie dynamiki w ramach zespołu ścisłego kierownictwa.Spójny zespół ścisłego kierownictwa to krytyczny element składowy przy optymalizacji talentów. Pozyskanie świadomości osobistych i zbiorowych mocnych stron, jak również podobieństw i różnic, będzie sprzyjało podnoszeniu produktywności.
 • Ustanowienie kultury firmy. Kultura wymaga przemyślanego i zamierzonego konstruowania w sposób zbieżny ze strategią biznesową. Odgrywa ona krytyczną rolę z punktu widzenia zaangażowania pracowników i uzyskiwanych przez nich wyników.
The Predictive Index Hire icon

3. ZATRUDNIANIE

Wykorzystaj spostrzeżenia płynące z zebranych danych, aby zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników i budować zgrane zespoły.

Na umiejętność zatrudniania składają maksymalnie cztery działania:

 • Zdefiniowanie i zakomunikowanie wymogów dla stanowiska. Wymogi dla stanowiska wykraczają poza elementy praktyczne i obejmują motywatory behawioralne oraz zdolności poznawcze potrzebne do odniesienia sukcesu w danej roli. Poświęcenie większej ilości czasu i wysiłku na początku umożliwi zatrudnienie kandydatów, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą świetnie dopasowani do czekających ich zadań.
 • Wyposażenie liderów w narzędzia do wyławiania największych talentów. Zatrudnienia nie można pozostawić przypadkowi ani intuicji. Szkolenie i wyposażenie menedżerów w umiejętność korzystania z danych opisujących ludzi podczas procesu zatrudnienia pozwoli im podejmować mądre i obiektywne decyzje.
 • Przewidywanie nowej dynamiki w ramach zespołu. Zdrowa dynamika w ramach zespołu ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych. Wykorzystanie danych opisujących cechy poszczególnych osób do oceny dopasowania zespołu przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu danego kandydata zwiększa szanse sukcesu.
 • Określenie dopasowania kandydata pod względem kulturowym. Tworzenie i pielęgnowanie kultury firmy to kluczowy element składowy optymalizacji talentów. Przy ocenie kandydatów na dane stanowisko należy uwzględnić ich wpływ na kulturę organizacji i dopasowanie do niej.
The Predictive Index Inspire icon

4. INSPIROWANIE

Wykorzystaj dane pozyskane na etapie Diagnozy, by przeprowadzić ważne inicjatywy na rzecz zaangażowanie pracowników. Obejmują one wytyczanie ścieżki rozwoju kariery, budowanie i pielęgnowanie zdrowej kultury korporacyjnej oraz zarządzanie pracownikami i zespołami.

Na zdolność do Inspirowania składają się maksymalnie trzy działania:

 • Stworzenie nowych stanowisk pracy i ścieżek kariery. Z czasem pojawi się potrzeba stworzenia nowych stanowisk pracy, nowych ścieżek kariery i modyfikacji zakresów obowiązków, podyktowania koniecznością zapewnienia zbieżności ze strategią biznesową firmy. Antycypując te potrzeby, możesz pozyskać odpowiednie talenty, zapewniając jednocześnie rozwój i zaangażowanie dotychczasowych.
 • Rozwój liderów. Kompetencje w zakresie przywództwa stanowią jeden z najmocniejszych motorów zaangażowania pracowników. Dzięki identyfikacji i ocenie zdolności przywódczych i omawianiu uzyskiwanych wyników w kontekście biznesowym, przygotowujesz grunt pod wzrost zaangażowania i wyników.
 • Tworzenie skutecznych zespołów. Wszystkie zespoły powinny dążyć do osiągania świetnych wyników, aby organizacja mogła realizować swoje cele. Kierownictwo wyższego szczebla musi nadawać ton pozostałej części organizacji pod względem podejmowania decyzji, współpracy i gotowości do działania.
 • Wzmocnienie kulturą firmy. Kultury nie można pozostawić przypadkowi. Jeśli nie jest monitorowana i zarządzana, kultura szybko stanie się toksyczna, ze szkodą dla zaangażowania i produktywności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

In February of 2021, The Predictive Index surveyed 515 CEOs, presidents, and SVPs from 15+ industries. The goal was to understand how companies that practice talent optimization—the discipline of aligning talent and business strategies—fared in one of the most tumultuous business years on record. As you will see, talent optimization is a differentiator. After reading this report, you will understand how talent optimization can help you achieve positive business outcomes, even amid uncertainty.

In the 2021 CEO Benchmarking Report by The Predictive Index, 160 CEOs reveal their top concerns and priorities in a post-COVID remote world. Find out what’s caused executive teams to struggle in 2020—and what they’re doing to build dream teams that get along and get the job done in the year to come. After reading this report, you’ll understand what’s stressing CEOs—and why team cohesion is a top priority.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.