CZY TWOI PRACOWNICY SĄ ZAANGAŻOWANI?

Jak inspirujesz swoich pracowników, by byli zmotywowani i zaangażowani?

Według badań, ryzyko utraty nowego pracownika w ciągu pierwszych 18 miesięcy zatrudnienia wynosi 46%.
Doświadczeni konsultanci Humanostics współpracują z ponad 200 klientami, by inspirować i angażować ich pracowników, oferując wiedzę i narzędzia badawcze zaprojektowane do rozwiązywania problemów kadrowych.

Zarządzanie ludźmi

Praca z zespołami

Wyszukiwanie i zatrzymywanie talentów

Angażowanie pracowników

Poprawa wyników sprzedaży

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Badania wskazują, różnice w poziomie zaangażowania pracowników w można 70% wyjaśnić postępowaniem menedżera, a zarządzanie ludźmi to bardzo trudne zadanie. Wymaga ono nie tylko dobrych umiejętności przywódczych, ale też zrozumienia tego, co motywuje ludzi i jak ich wspierać w procesie uczenia się i rozwoju.

Najważniejszym składnikiem w idealnym przepisie na zarządzanie ludźmi jest bez wątpienia ZROZUMIENIE.

DLACZEGO ZROZUMIENIE JEST WAŻNE

Menedżerowie muszą rozumieć czynniki napędzające ich samych, swoje mocne strony i obszary problematyczne, a także wiedzieć co motywuje do działania ich pracowników.
PI Behavioral Assessment ™ zapewnia menedżerom proste i praktyczne narzędzie do mapowania cech osobowości pracowników, pokazując czynniki motywujące oraz potrzeby
, na które należy zwracać uwagę, aby dany pracownik był odpowiednio zmotywowany i w pełni wykorzystywał swój potencjał.

POMÓŻ SWOIM MENEDŻEROM OSIĄGNĄĆ ZROZUMIENIE

Menedżerowie biorą udział w warsztatach „Zarządzanie z PI”, aby zdobyć umiejętności tworzenia skutecznych zespołów i zarządzania nimi.
Warsztaty stanowią dla menedżerów zachętę, by stać się liderami transformacji dzięki opanowaniu sztuki rozwijania relacji i tworzenia pozytywnej dynamiki zespołu. A bazą do tego jest jeden podstawowy składnik czyli zrozumienie.

PRACA Z ZESPOŁAMI

to prawdopodobnie jeden z najczęściej używanych zwrotów, gdy mowa o celu łączenia ludzi w zespoły. Pracownicy nie działają już pojedynczo ani nie są indywidualnymi członkami działającej wspólnie grupy, lecz stanowią efektywny zespół.
Mimo że pojęcie wysokiej efektywności jest szeroko stosowane i omawiane, trudno o jasną definicję, co jest potrzebne, by ją osiągnąć. 

Nasze widzenie skutecznego zespołu

Zespół powinno cechować dostateczne zróżnicowanie pod względem behawioralnym, by działał zwinnie, przy czym różnorodnością tą należy odpowiednio zarządzać, aby nie dopuścić do wystąpienia dysfunkcyjnej dynamiki w ramach zespołu. Zapewnienie optymalnej dynamiki zespołu wymaga zrozumienia i akceptacji różnorodności behawioralnej, wynikającej z leżących u jej podstaw motywacji. Wszystko zaczyna się od zrozumienia czynników motywacyjnych.
Dysponujemy narzędziami, które pomogą Ci stworzyć skuteczne zespoły, odpowiednio dobrać nowych członków i zoptymalizować działanie już istniejących zespołów.

TWÓRZ SKUTECZNE ZESPOŁY

Wykonując badanie PI Behavioral Assessment ™ wszystkich członków zespołu, możesz odwzorować różnorodność behawioralną w ramach zespołów, którymi kierujesz. Przejrzyste podsumowanie w formie graficznej, praktyczne raporty, plany działania, karty rozwoju osobistego, itp. pomagają zespołowi dążyć do osiągnięcia wysokiej efektywności.

Uczestnictwo w warsztatach pt. „Motywacja w pracy” zapewnia zespołom gruntowne zrozumienie motywacji leżących u podstaw ich zachowań oraz zachowań innych członków zespołu, co jest koniecznym warunkiem skutecznego działania w ramach zespołu.

WYSZUKIWANIE I ZATRZYMYWANIE TALENTÓW

Większość organizacji zdaje sobie sprawę ze znaczenia jakie ma wyszukiwanie pracowników o wysokim potencjale i dbanie ich ciągły rozwój, aby utrzymać takich ludzi w organizacji. Dane wskazują, że pracownicy i menedżerowie, o których firma się troszczy, zwykle osiągają lepsze wyniki i pozostają w niej dłużej.

Dysponujemy narzędziami, które pomogą zidentyfikować osoby o wysokim potencjale wśród własnych pracowników, a także kandydatów z zewnątrz posiadających coś, co nazywamy „talentem ukrytym”.

Talent ukryty ma szczególne znaczenie w programach naboru pracowników wchodzących na rynek pracy i polega na rezygnacji ze wskaźników zwykle przyjmowanych podczas selekcji. Wybór często dokonywany jest w oparciu o uzyskane oceny i życiorys, które wskazują, jak ciężko ktoś pracował w szkole i dają odpowiedź na pytanie: „Czy ta osoba jest skłonna się starać?”.

Interesujące jest jednak to, jak rozpoznać osobę, która na papierze nie jest być może idealnym kandydatem, ale jej wrodzone zdolności i motywacje wskazują na coś przeciwnego. To jest właśnie talent ukryty.

Osoby o wysokim potencjale oraz ci z talentem ukrytym identyfikowani są poprzez pomiar motywacji i zdolności poznawczych. Badanie PI Behavioral Assessment ™ pomaga zrozumieć motywację, styl komunikacji i styl zarządzania danej osoby. Analiza PI Cognitive Assessment ™ dostarcza cennych informacji na temat potencjału danej osoby, jej umiejętności uczenia się, możliwości szkolenia i zdolności poznawczych. Innymi słowy otrzymujemy odpowiedź na pytanie: jak dobrze dana osoba przyswaja i przetwarza złożone informacje, i podejmuje w oparciu o nie decyzje?

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I MENEDŻERÓW

Zaangażowanie pracowników można w skrócie określić jako miernik własnych, nieprzymuszonych starań, jakie są oni skłonni podjąć, i ma ono kluczowe znaczenie dla produktywności, stabilności zatrudnienia, zadowolenia klientów i szeregu kluczowych wskaźników wyników.
Jednym z najlepszych sposobów na wykształcenie zaangażowanej kadry jest zbudowanie samoświadomej organizacji.

Gdy pracownicy i menedżerowie są świadomi swoich naturalnych zachowań i motywacji – oraz zachowań i motywacji osób, z którymi wchodzą w interakcje – zachęca to wszystkich do lepszego zrozumienia własnej roli i współpracy, tworząc poczucie przynależności i dopasowania do stanowiska, co zwiększają zaangażowanie i produktywność.

WYOBRAŹ SOBIE ...

Wyobraź sobie, że jesteś praworęczny, a kiedy pewnego dnia pojawiasz się w pracy, każą Ci używać tylko lewej ręki.

Zawsze wolałeś swoją prawą rękę i wiesz, że lepiej wykonujesz pracę prawą ręką, ale nie możesz jej używać. Teraz wyobraź sobie, że musisz codziennie używać lewej ręki.
Dla większości ludzi odrzucanie swoich naturalnych skłonności i działanie wbrew własnym preferencjom jest wyczerpującym zadaniem. Nie jest to niemożliwe, ale wymaga energii i z czasem może spowodować, że dana osoba straci motywację i przestanie się angażować w pracę, a ostatecznie może to doprowadzić do jej odejścia z Twojej organizacji.

Jednym ze sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników jest upewnienie się, że odpowiednie osoby pracują na właściwych stanowiskach.

JAK ANGAŻOWAĆ PRACOWNIKÓW

Ankieta PI Job Assessment ™ pomaga jasno określić wymagania na danym stanowisku pracy, a PI Behavioral Assessment™ i PI Cognitive Assessment ™ pomagają dopasować pracowników do tych wymagań. Oznacza to, że ludzie zajmują stanowiska, na których mogą posługiwać się prawą ręką, czyli robią rzeczy, które ich motywują i stymulują. Pracują w swoim preferowanym stylu, a w takich warunkach pracownicy częściej odczuwają pasję i energię do pracy, którą wykonują na co dzień – są zaangażowani.

POPRAWA WYNIKÓW SPRZEDAŻY

Jeśli Twoi pracownicy działu sprzedaży uważają, że sprzedaż jest grą losową, równie dobrze mogliby powiedzieć: nie potrafimy kontrolować wyniku. W grę losową grają ci, którzy wierzą w szczęście i szansę na zawarcie transakcji.

W Humanostics uważamy, że sprzedaż jest grą umiejętności, a nie grą losową – sprzedaż jest efektem wykorzystania umiejętności i odpowiedniej techniki. Podnieś umiejętności swoich sprzedawców, a poprawisz swoje wyniki.

Poniedziałek rano: gra losowa

Zadzwoń do stu potencjalnych klientów, zastosuj standardowe podejście, użyj zwrotów opartych na wartościach, które odpowiadają potrzebom większości potencjalnych klientów. Jeśli uda Ci się zajść tak daleko, pospiesz się i zaprezentuj swój produkt. Bądź w gotowości i wysłuchaj dziewięćdziesięciu ośmiu odpowiedzi typu „nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany”, na koniec będziesz miał dwa umówione spotkania (jeśli trafi się dobry dzień).

Wtorek: ponownie przejdź przez ten proces.

Poniedziałek rano: Gra umiejętności

Przygotuj się, by nawiązać kontakt z pewną liczbą wyselekcjonowanych potencjalnych klientów, zastosuj podejście, które angażuje ludzi do otwierania się, a nie zamykania, koncentrując się na prowadzeniu rozmowy, a nie na zachwalaniu oferty, staraj się zrozumieć potrzeby potencjalnego klienta przed przedstawieniem rozwiązania opartego na wartościach i używaj języka, który wyróżni Cię na tle konkurencji. Efekty: nawiążesz prawdziwe rozmowy, prowadzące do spotkań z potencjalnymi klientami, którzy są gotowi powiedzieć „tak” lub „chciałbym dowiedzieć się więcej”.

Wtorek: powtórz swój sukces i kontynuuj wczorajsze rozmowy.

Aby przedstawić rozwiązanie oparte na wartości, przedstawiciele handlowi muszą skoncentrować uwagę na wyjątkowej wartości oferowanych rozwiązań i docierać do klientów w sposób konsultacyjny, odpowiadając na ich bolączki, problemy oraz wyzwania. Zamiast prowadzić grę losową, określ, na czym należy skupić wysiłki i wykorzystaj umiejętności swoich sprzedawców do prowadzenia sprzedaży konsultacyjnej.

JAK POPRAWIĆ WYNIKI SPRZEDAŻY

Wyposaż swoich handlowców w narzędzia do lepszego zrozumienia potencjalnych klientów oraz siebie samych. Skorzystaj z narzędzia Selling Skills Assessment Tool™ do oceny umiejętności sprzedażowych swoich przedstawicieli oraz określenia ich mocnych stron i obszary rozwoju w celu zwiększenia ich ogólnej skuteczności. Skorzystaj ze szkolenia Customer-Focused Selling (CFS), aby wzmocnić kompetencje sprzedawców w takich obszarach jak: ocena potrzeb potencjalnych i obecnych klientów, formułowanie przekonujących komunikatów, radzenie sobie z obawami i oporem klienta, czy doprowadzanie do porozumienia. CFS koncentruje się na konsultacyjnym sposobie sprzedaży obejmującym 5 jasnych i łatwych do zrozumienia kroków.

Dzięki ankiecie PI Behavioral Assessment™ można mieć pewność, że dane z SSAT oraz szkolenie CFS przyniosą trwałe, długowalowe rezultaty. PI Behavioral Assessment™ dostarcza menedżerom sprzedaży obiektywnych danych na temat motywacji i czynników napędzających do działania, potrzebnych do udzielania odpowiedniego wsparcia, wskazówek i coachingu przedstawicielom handlowym, by uzyskiwali znakomite wyniki indywidualnie i jako zespół.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.